Close

Tin tức

Tháng Mười Một 23, 2020

Tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm

Theo Nghị định 126/2020 của Chính phủ (hiệu lực từ 5/12/2020) hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp DN nộp thiếu sẽ phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế thiếu.Thời hạn tính khoản chậm nộp này kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 3 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Còn theo quy định Nghị định số 91/2014/NĐ-CP trước đây, doanh nghiệp chỉ phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp, với số thuế phải nộp theo quyết toán, tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV của doanh nghiệp, đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

VD: Đối với một doanh nghiệp theo năm tài chính 31.12, sẽ phải nộp thuế như sau:

Theo nghị định 126/2020, tại ngày 31.10, doanh nghiệp cần tạm nộp trước 75% số thuế TNDN phải nộp trong năm đó, nếu nộp ít hơn sẽ phát sinh lãi chậm dựa trên số thuế nộp còn thiếu.

(theo nghị định cũ, doanh nghiệp chỉ cần tạm đóng 80% số thuế TNDN phải nộp trong năm đó trước ngày 31.01 năm sau)

 

Nghị định 126 có hiệu lực từ ngày 5/12/2020 nên chưa rõ cơ quan thuế có áp dụng quy định này cho toàn bộ năm 2020 hay không. Tổng cục Thuế cho biết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng dẫn cụ thể theo kỳ tính thuế.