Close

Gói Dịch Vụ

Gói Dịch Vụ

GÓI KHỞI NGHIỆP
 • Dưới 5 chứng từ/tháng
 • Dưới 3 người lao động
 • Hỗ trợ khai thuế ban đầu
 • Báo cáo thuế hàng quý
 • Tính lương, BHXH hàng tháng
 • Báo cáo tài chính năm
Phù hợp cho các doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang tìm hiểu thị trường.

 

          GÓI THÀNH CÔNG
 • Dưới 10 chứng từ/tháng
 • Dưới 10 người lao động
 • Hỗ trợ khai thuế ban đầu
 • Báo cáo thuế hàng quý/tháng
 • Tính lương, BHXH hàng tháng
 • Báo cáo tài chính năm
 • Hỗ trợ tư vấn thuế
Phù hợp cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ, lượng phát sinh giao dịch chưa nhiều.

 

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
 • Dưới 20 chứng từ/tháng
 • Dưới 15 người lao động
 • Hỗ trợ khai thuế ban đầu
 • Báo cáo thuế hàng quý/tháng
 • Tính lương, BHXH hàng tháng
 • Báo cáo tài chính năm
 • Hỗ trợ tư vấn thuế, lao động và bảo hiểm.
Phù hợp cho các doanh nghiệp quy mô vừa, cần hỗ trợ tư vấn về chính sách thuế, lao động và bảo hiểm.