Close

Dịch vụ

Tháng Tư 13, 2020

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính và tuân thủ về thuế

Trong thực tế hiện nay, Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thường không biết rõ các báo cáo tài chính do nhân viên mình chuẩn bị có tuân thủ chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam hay không. Sau mỗi đợt thanh kiểm tra thuế các Doanh nghiệp thường phải nộp một số tiền rất lớn đối với khoản tiền thuế truy thu và tiền phạt. Điều này là do các lãnh đạo Doanh nghiệp chưa nắm bắt rõ các quy định về kế toán và thuế hiện hành, kèm theo đó là nhân sự kế toán của mình có làm đúng hay không? Dẫn tới rủi ro về thuế và kế toán cho doanh nghiệp.

Nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể biết được rủi ro về thuế và kế toán tại Doanh nghiệp của mình và có biện pháp phòng tránh rủi ro về thuế và kế toán, tăng tính tuân thủ trước khi cơ quan thuế tiến hành thanh kiểm tra thuế tại Doanh nghiệp, Chúng tôi xây dựng gói dịch vụ soát xét báo cáo tài chính và tuân thủ về thuế.

Dịch vụ bao gồm:

  • Tìm hiểu hoạt động của đơn vị, hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp.
  • Xem công việc kế toán có được ghi chép đầy đủ, kịp thời và tuân thủ quy định thuế hiện hành.
  • Kiểm tra và đối chiếu số liệu trên hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán và tài liệu liên quan.
  • Xem xét báo cáo tài chính có được lập dựa trên tính tuân thủ chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam
  • Đánh giá rủi ro, liệt kê các khả năng có thể bị truy thu và xử phạt.
  • Tư vấn chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu bổ sung cần thiết.
  • Ước tính số tiền thuế, tiền phạt có thể phát sinh
  • Giải thích và tư vấn giải pháp cho Doanh nghiệp.
  • Hoàn thiện lại báo cáo tài chính và báo cáo thuế theo yêu cầu của doanh nghiệp.