Close

Tin tức

Tháng Chín 8, 2023

Cập nhật quy định về hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ của thương nhân nước ngoài

Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 3987/TCHQ-GSQL ngày 31 tháng 7 năm 2023 và Công văn số 4146/TCHQ-GSQL ngày 08 tháng 08 năm 2023 hướng dẫn về trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ (“XNKTC”) khi có hiện diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài.

Theo đó, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP: “Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam”. Để thực hiện được xuất nhập khẩu tại chỗ (“XNKTC”), thương nhân nước ngoài phải đáp ứng điều kiện không có hiện diện tại Việt Nam.

Trường hợp thương nhân nước ngoài đã có hiện diện tại Việt Nam như đã có Văn phòng đại diện, Chi nhánh, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thực hiện dự án đầu tư; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ thì không thuộc trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.