Close

Tin tức

Tháng Sáu 14, 2023

CÁC THAY ĐỔI VỀ MỨC LƯƠNG ĐÓNG BHXH TỪ NGÀY 01.07.2023

1/ Về Mức tiền lương đối đa đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì trường hợp tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Từ ngày 01/7/2023 thì mức lương cơ sở chính thức tăng lên 1.8 triệu đồng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

Do đó. tiền lương đóng BHXH bắt buộc tối đa từ ngày 01/7/2023 là 36.000.000 đồng.

2/ Mức tiền lương tối đa đóng BHTN

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay được quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Mức lương tối thiểu vùngTiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa
Vùng I4.680.00093.600.000
Vùng II4.160.00083.200.000
Vùng III3.640.00072.800.000
Vùng IV3.250.00065.000.000

3/ Quyết định 948/QĐ-BHXH năm 2023 ngày 05/06/2023 sửa quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

Theo đó , BHXH Việt Nam đã bãi bỏ tiết a, tiết b điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

Nội dung bãi bỏ bao gồm:

“Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.”

Như vậy, theo quy định mới Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (trường hợp do đơn vị quyết định) không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.